Pidisluníčko


Pěvecký sbor Pidisluníčko

Sbor žáků 2. a 3. třídy s hudebním zaměřením

   je druhým přípravným oddělením sboru Sluníčko (Malého a Velkého Sluníčka) a navazuje rozsahem své činnosti na přípravné oddělení žáků 1.ročníku (oddělení Berušky). Činnost zahajuje těleso úvodním pěveckým soustředěním ve Šlovicích, pravidelné schůzky jsou pak vždy ve čtvrtek od října do května. Do Pidisluníčka spadají žáci 2. a 3. ročníků, tj. děti ve věku sedm až devět let.

Cílem sborového zpěvu je soustavné prohlubování pěveckých dovedností, tedy správného vedení hlasové hygieny, držení pěveckého postoje těla, hlubokého dýchání, správné výslovnosti, nastavení vokálů a přirozeného rozeznění a posazení tónů s využitím všech rezonančních prostor zcela přirozeným způsobem.

Sbor Pidisluníčko byl založen ve školním roce 1999/2000 Mgr. Evou Moučkovou jako přípravný sbor pro koncertní sekci sboru Sluníčko. Pravidelně se zúčastňuje různých koncertů a vystoupení, spolupracuje s Městskou knihovnou v Kladně a p. P. Povondrou v rámci vyhlášení literární a výtvarné soutěže Kladenská veverka. Každoročně vystupuje se svým programem na akci Den hudby Kladno. 

Sbormistři:

Mgr. Jaromíra Vránová

absolventka pedagogické fakulty UK Praha obor učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací HV a Tvořivá dramatika. V roce 2005 získala kvalifikaci k výuce hry na flétnu od České hudební společnosti v rámci sekce Léčivá píšťalka pod vedením prof. Václava Žilky. Na ZŠ Moskevská působí jako učitelka 1. st. od roku 1996, od roku 2000 zastává funkci sbormistra v různých odděleních sboru Sluníčko. Zároveň vyučuje HV a hru na flétnu ve třídách s rozšířenou výukou HV na 1. st. Pravidelně se zúčastňuje seminářů České Orffovy společnosti a Klubu sbormistrů NIPOS. Se sbory absolvuje celoročně řadu koncertů a vystoupení.

Mgr. Lenka Aulíková


od útlého věku se věnovala zpěvu. Na 1.st. základní školy v rámci ZUŠ, od šesté třídy pak na tehdy nově otevřeném osmiletém gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde se hudbě věnovala velice intenzivně a absolvovala tam i osm let obligátní hry na klavír. Kromě hry na klavír umí jako samouk zahrát na kytaru nebo na zobcovou flétnu.

Po gymnáziu se dostala na Pedagogickou fakultu UK, kde si vybrala zaměření na hudební výchovu. Tam se mimo jiné potkala s takovými hudebními kapacitami, jakými jsou PhDr. Eva Jenčková, CSc. Jaroslav Herden nebo PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. , kteří ji utvrdili v tom, že předávat dětem lásku k hudbě má smysl.

Průběžně se studiem na VŠ prošla několika smíšenými sbory, kde zpívala soprán. V době, kdy učila na základní škole, navštívila několik vzdělávacích seminářů zaměřených na hudbu pro děti nebo sborový zpěv. 

Nejnovější články


Ve čtvrtek 12. června vystoupil sbor Pidilsuníčko, pod vedením Mgr. Jaromíry Vránové, na Jarním koncertě sboru Smetana-Slovanka, který se uskutečnil v aule kladenského gymnázia. Pro všechny děti ze sboru Pidisluníčko byla tato spolupráce velkým zážitkem.

Pěvecký sbor Pidisluníčko pod vedením sbormistryně Mgr. Jaromíry Vránové vystoupil na akci při příležitosti vyhlášení výsledků výtvarné soutěže v kladenské městské knihovně.

Sbor Pidisluníčko vystoupil se svým repertoárem na tradičním Vánočním koncertě netradičně na pódiu přímo v zahradě školy

Výběr fotografií z koncertů