Berušky


Pěvecký sbor Berušky

Sbor žáků 1. třídy s hudebním zaměřením 


   je koncipován jako přípravný sbor pěveckého sboru Sluníčko (Pidisluníčka, Malého sluníčka a Sluníčka). Do Berušek spadají žáci 1.ročníku, tj. šesti a sedmiletí. Tento nejmladší sbor zahajuje své působení zářijovým pěveckým soustředěním ve Šlovicích. Berušky mají sborovou zkoušku vždy v pondělí 5. vyučovací hodinu.

Cílem sborového zpěvu a hudebně pěvecké výchovy je prohloubit u žáka zájem o kolektivní zpěv jako prostředek hudebního vyjadřování. Je tedy nezbytné pěstovat u žáků melodickou, rytmickou, intonační a harmonickou představu, což není možné bez soustavného rozvíjení správných pěveckých návyků včetně hlasové hygieny prostředky dechových, intonačních a rytmických cvičení.

Sbor Berušky byl založen ve školním roce 2009/2010 Mgr. MgA. Alenou Šandovou. V témže roce se zúčastnil pěveckého soustředění ve Šlovicích a společně se sborem Pidisluníčko vystoupil na soutěžní přehlídce Budyňský krokodýl v Budyni nad Ohří . Každoročně se zúčastňuje různých koncertů a vystoupení. 

Sbormistr: Mgr. Jaromíra Vránová

absolventka pedagogické fakulty UK Praha obor učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací HV a Tvořivá dramatika. V roce 2005 získala kvalifikaci k výuce hry na flétnu od České hudební společnosti v rámci sekce Léčivá píšťalka pod vedením prof. Václava Žilky. Na ZŠ Moskevská působí jako učitelka 1. st. od roku 1996, od roku 2000 zastává funkci sbormistra v různých odděleních sboru Sluníčko. Zároveň vyučuje HV a hru na flétnu ve třídách s rozšířenou výukou HV na 1. st. Pravidelně se zúčastňuje seminářů České Orffovy společnosti a Klubu sbormistrů NIPOS. Se sbory absolvuje celoročně řadu koncertů a vystoupení.

Sbormistr: Mgr. Lenka Aulíková

od útlého věku se věnovala zpěvu. Na 1.st. základní školy v rámci ZUŠ, od šesté třídy pak na tehdy nově otevřeném osmiletém gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde se hudbě věnovala velice intenzivně a absolvovala tam i osm let obligátní hry na klavír. Kromě hry na klavír umí jako samouk zahrát na kytaru nebo na zobcovou flétnu.

Po gymnáziu se dostala na Pedagogickou fakultu UK, kde si vybrala zaměření na hudební výchovu. Tam se mimo jiné potkala s takovými hudebními kapacitami, jakými jsou PhDr. Eva Jenčková, CSc. Jaroslav Herden nebo PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. , kteří ji utvrdili v tom, že předávat dětem lásku k hudbě má smysl.

Průběžně se studiem na VŠ prošla několika smíšenými sbory, kde zpívala soprán. V době, kdy učila na základní škole, navštívila několik vzdělávacích seminářů zaměřených na hudbu pro děti nebo sborový zpěv. 

Nejnovější články


Výběr fotografií z koncertů